Valg av hovedtillitsvalgte

 • Hovedtillitsvalgt (vara)/ Oppgangstillitsvalgt velges av allmannamøte (husmøte/blokkmøte) for 1-ett år av gangen.
 • Valget avholdes ved årets begynnelse, senest innen 31.02, og melding om utfallet (referat) sendes til styret. Valget gjennomføres av fungerende hovedtillitsvalgte.
 • Avgående hovedtillitsvalgt informerer nye tillitsvalgte om rutiner og oppgaver.
 • Valget bør være frivillig, om ikke dette lar seg gjennomføre er det mulig å tilrettelegge for en rokering (slik at alle leilighetene tar sin omgang)

Hoved-/ Oppgangstillitsvalgtes oppgaver

 •  Hoved-/ Oppgangstillitsvalgte er representanter for blokken/ rekkehusfeltet, og skal ivareta beboernes interesse innenfor sitt område.
 • Hoved-/ Oppgangstillitsvalgte skal være bindeleddet mellom beboerne og styret/ driften.
 • Driften er stort sett tilgjengelig mellom 7.30 -15.00.
 • Hovedtillitsvalgte oppfordres til å være med å bidra til et godt bomiljø i den blokken/rekkehuset de representerer.

Tillitsvalgtsmøter

 • Hovedtillitsvalgte er ansvarlig for innkalling til blokkmøter for blokken/ rekkehusfeltet.
 • Det må avholdes minimum 1- ett, maximum 2- to tillitsvalgtsmøter pr. år, men det kan avholdes flere ved ekstraordinært behov.
 • Hovedtillitsvalgte mottar møtehonorar på kr. 500,- pr. møte, og kravet for å få møtehonorar er at det fremlegges referat fra møte(r) som er avholdt.
 • Videre mottar hovedtillitsvalgte honorar for møter som styret kaller inn til.
 • Hovedtillitsvalgte kan også ta initiativ til møte med øvrige hovedtillitsvalgte hvis en har saker som man ønsker å utdype i et større forum.

Valgkomite

 • De hovedtillitsvalgte skal nedsette 4 stk. av Brønndalens 13 hovedtillitsvalgte til å utgjøre valgkomite som skal innstille representanter til styret.
 • Dette gjøres på et av møtene som styret kaller inn til.
 • Det er viktig å avholde blokkmøte/ husmøte tidlig på året, slik at en i god tid før valgkomite skal konstitueres, vet hvem som er valgt for det inneværende år.

Brønndalen Borettslag

November 2015