Ordensreglene inneholder bestemmelser om bruken av bolig og fellesareal og har til hensikt å fremme miljø og trivsel i borettslaget. Borettslaget skal være et godt og trygt sted å bo. Grunnprinsippet er at du forholder deg til omgivelsene på samme måte som du selv ønsker at omgivelsene skal forholde seg overfor deg.


 • Det henstilles til alle beboerne med barn som benytter sandkassene, at de hjelper til med å koste og rydde, rundt disse.

 • Det er kun vanlig husholdningsavfall som kan kastes i container for restavfall. Alt husholdningsavfall skal i plastposer som knyttes igjen. Det er satt ut egne containere for papir- og plastavfall. For større gjenstander og boss skal dette kastes i bosscontainere som blir satt ut etter datoer i Brønndalen sin års kalender og borettslagets hjemmeside.

 • Alt fellesredskap skal oppbevares i bossrommet. Etter bruk skal redskapen umiddelbart settes på plass i rengjort stand. Skal redskapene brukes i flere dager, skal de på plass hver dag etter bruk, og ikke hentes ut igjen før arbeidet starter opp igjen. Ved bruk av trillebår, må en påse at det er nok luft i hjulet.

 • Hver beboer er ansvarlig for renhold og snørydding av tilkomstveien som ligger opp til inngangspartiet til boligen.

 • Beboer skal benytte tildelt garasjeplass. Hver beboer er ansvarlig for orden og renhold av den tildelte plass. (Ref. ”Regler for parkering” og ”Regler for bruk og fremleie av garasjeplass i borettslaget”)

 • Bilkjøring inne i feltene R1 og R2 skal begrenses til det strengt nødvendige som f.eks. varetransport og transport av eldre og uføre. Eventuelt kjøring må imidlertid foretas med en hastighet under 10 km/t. Den enkelte beboer er ansvarlig for å underrette sine besøkende om de gjeldende regler.

 • Ekstra antenner/paraboler er ikke tillatt å montere. Borettslaget har kabel anlegg som er tilrettelagt i hver leilighet.

 • > Det er ikke lov å utøve hærverk på borettslagets eiendom. Beboerne plikter å påse at hærverk ikke blir utført, og skal melde eventuelle skader, med navn på ansvarlige til styret, eller tillitsvalgte.
  Alle klager og skader som blir meldt skal ha mer enn 1 underskrift, og skal gå igjennom hovedtillitsvalgte.

 • Det er ikke tillatt å lage hindringer på borettslagets fellesområder. Med dette menes, at en ikke kan sette opp hekker og gjerder som blir til fysiske hindringer. Våre fellesområder er til fri benyttelse og bruk av alle beboerne i laget.

 • Ved bruksoverlating av boligen plikter andelseier å søke styret om godkjenning, samt informere leietaker om gjeldene vedtekter, ordensregler, parkeringsregler og husdyrregler. I tillegg gjelder egne ordensregler for parkering, bruk og fremleie av garasjene, husdyrhold, og bruksoverlating i borettslaget. Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av sin husstand, og andre en gir adgang til eiendommen.

Bestemmelsene i ordensreglene er en del av vedtektene for borettslaget. Ref. vedtektene pkt. 6. Styret kan fremme forslag om endring av ordensreglene, dersom behovet tilsier det, men ikke uten skriftlig varsel om dette. Ordensreglene erstatter tidligere utleverte husordensregler som er gjeldene for R1 og R2, Rekkehusfeltene.