I planleggingen for dette borettslaget forutsettes det at garasjene skal tjene som parkeringsplass for borettshavernes bruksbiler. Garasjene har i den senere tid, i tiltakende grad, blitt benyttet som lagerplass for bilvrak og avskiltede vogner. Garasjene benyttes videre for bilreparasjoner, og det hensettes søppel på garasjeplassene.

Disse forhold blir ikke godtatt av branntilsynet. For å bringe orden i garasjeforholdene i borettslaget har styret funnet det nødvendig å fastsette følgende regler:

Regler for bruk og fremleie av garasjeplass i borettslaget.


 • Garasjene tillates ikke benyttet som lagerplass for bilvrak m.v. Det samme gjelder midlertidig avskiltede biler som ikke lett kan flyttes.
  Beboerne skal benytte garasjeplassen, ikke gjesteparkeringen.
 • Biler som er avskiltet skal være ute av garasjene etter maksimum 6 mnd. Borttauing av avskiltede/bilvrak skjer i hvert tilfelle for andelseiers regning.
 • Bilreparasjoner (verkstedarbeid) tillates ikke utført i garasjene.
 • På den enkelte garasjeplass tillates kun lagret ett sett vinter/sommerhjul – samt takgrind – når dette ikke er til hinder for andre.
 • Barn har kun adgang til garasjene ifølge med voksne. Garasjenøkler må ikke overlates til barn.
 • Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt.
 • Garasjeportene skal alltid holdes låst, og lyset slukket.
 • Garasjene forbeholdes beboerne i borettslaget.
  Fremleie til andre personer må forelegges styret for godkjenning. Styret vil anbefale at en standard kontraktsformular benyttes ved alle framleieforhold av garasjer.
 • Dersom garasjene ikke benyttes etter sin hensikt, og foranliggende regler blir overtrådt, vil styret vurdere omdisponering av garasjeplassene.
 • Brønndalen 10.09.2013
  Styret